Дуално обучение
Полезно

Дуалното обучение е мост между икономиката и образованието

По своята същност „дуална система на обучение“ е професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Тази форма на обучение отдавна се прилага в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и др. страни. Нейното голямо предимство е тясната връзка между теорията и практиката и като резултат от нея младежите много по-лесно осъществяват своята професионална реализация след края на обучението.

Според Закона за професионалното образование и обучение, дуалната система се организира въз основа на партньорство между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение. Сред тези институции попадат и центровете за професионално обучение.

Дуално обучение

Дуалното обучение е с продължителност от 1 до 3 години, в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива. А когато обучението е за част от професия, продължителността е до 1 година. Тази система е достъпна за лица над 16 години и се осъществява по график, съставен в предприятието и утвърден от работодателя и ръководителя на Центъра. С други думи,

Дуалната система е обучение чрез работа

В договора между работодателя и Центъра за обучение се уреждат правата и задълженията на страните, броя на обучаваните лица, срока на обучението, работното място, обучаващите и други детайли за осъществяване на обучението. Приемът се осъществява от Центъра по професионално обучение въз основа на заявената бройка от Работодателя. А подборът на обучаваните се извършва съвместно от представители на двете страни по предварително уточнени критерии.

Практическото обучение се осъществява при работодателя и се случва в реална работна среда. Работата на обучаваните в предприятието се ръководи от наставник, определен от работодателя. Това е човек, който добре познава спецификата на работата и неговата функция е много важна в процеса на усвояване на професионалните учения. Именно затова (така е и според Закона), един наставник може да работи с не повече от петима обучавани лица.

Оценяването на резултатите от практическото обучение в реална среда се извършва както текущо, така и годишно. Наставникът прави текущи оценки, които се вписват в дневника за обучение. Въз основа на тези оценки наставникът и преподавателят-методист оформят годишната оценка по практическо обучение, която се вписва с качествен и количествен показател.

Както споменахме, дуалното обучение има дългогодишни традиции в развити икономически страни. Навсякъде в Европа комбинацията обучение чрез работа се смята за

Ключов фактор за висока икономическа ефективност

А чуждестранните инвеститори високо ценят специализираните професионални способности и умения на работниците, подготвени по дуалната система.

В Германия например, дуалният модел е един от най-добре работещите. В страната има 350 официално признати направления за практическо обучение, които са в основата на други 20 000 сертифицирани професии.

Професионалното обучение има дълга традиция в Германия, където още през ранното Средновековие майсторите посвещават чираците в даден занаят. А през 1869 година е приет закон, според който работодателите са длъжни да образоват непълнолетните си работници. Днес германците излизат от учебните заведения не само с дипломи, но и с практически способности.

 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *