винаги има още какво да се научи
Полезно

Винаги има още какво да се научи

Разбирането за Long Life Learning е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В днешното общество обаче, ученето през целия живот значително надхвърля тази максима и се превръща в критично важен фактор за успешно развитие и кариера.

По своята същност, ученето през целия живот е продължаващо, доброволно и самомотивирано търсене на знания по лични или професионални причини. То е важно за конкурентоспособността и пригодността за заетост на индивида. Също така то подобрява социалното включване, активното гражданство и личностното развитие.

В европейското пространство

обучението на възрастни е основна тема за настоящето десетилетие – от 2021—2030 г. Възстановяването от пандемията от COVID-19 и цифровият и екологичният преход ускориха промяната в начина ни на живот, учене и работа. Хората активно и постоянно трябва да актуализират своите знания, умения и компетентности, за да преодолеят разминаването между образованието и обучението си и изискванията на бързо променящия се трудов пазар. Затова в европейското пространство са приети различни документи, ориентирани към обучението на възрастни.

На първо място и като първи принцип правото на образование, обучение и учене през целия живот е залегнало в Европейския стълб на социалните права. В съответствие с водещата цел на плана за действие на Европейския стълб на социалните права 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение всяка година до 2030 г. Твърде малко хора участват в редовно обучение след първоначалното образование в цяла Европа.

На национално равнище

европейският дневен ред се популяризира в 36 държави чрез мрежа от национални координатори. Те координират и ръководят различни действия в областта на обучението за възрастни, като се ангажират с основните заинтересовани страни, разпространяват и прилагат европейски политики и обменят добри практики и ноу-хау с други страни и повишават осведомеността за обучението на възрастни.

„Дългият български преход към демокрация и пазарна икономика – се казва в Националната стратегия за учене през целия живот – все още не е довел до създаването на съгласувани системи за квалификация, които да отговарят на новите икономически процеси. В условията на висока безработица, предприятията изпитват все по-голям недостиг на работници с необходимата квалификация, което наред със застаряващото население и бавния темп на реформи в образованието се разглежда като съществена пречка пред икономическия растеж и привличането на нови инвестиции в България.“

От тази гледна точка, е настъпил моментът да бъдат взети мерки по отношение на необходимостта от нови умения чрез промени в системата за образование и обучение, които да гарантират изграждането на нагласа за учене през целия живот.

Отличителен белег на българската стратегия за учене през целия живот

е цялостният подход, като по този начин се обхващат всички области на ученето. Документът е адресиран до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Българската стратегия за обучение през целия живот очертава съдържанието, формите, средата и взаимоотношенията между всички участници в процеса на учене през целия живот, а именно:

  • учещи
  • доставчици на обучение;
  • работодатели, браншови организации, синдикати, организации на гражданското общество и други партньори;
  • области, общини и местни общности;
  • държавни органи – министерства, агенции и др.

Като Федерация на научно-технически съюзи в България

ние непосредствено попадаме в две от изброените категории участници. От една страна като научно-технически съюзи и териториални организации на НТС ние обхващаме хиляди инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието. А сред нашите цели и задачи като организация с нестопанска цел има няколко, които директно кореспондират с нашите ангажименти за информирането, израстването и професионалното развитие на нашите членове.

От друга страна обучението и квалификацията са сред нашите основни дейности. И това е област, където имаме дългогодишни традиции. Освен това към Федерацията и към няколко от териториалните организации и научно-технически съюза имаме и лицензирани Центрове за професионално обучение.

В този смисъл, като Федерация на научно-техническите съюзи в България ние имаме не само пълното основание, но и целият необходим капацитет да се включим пълноценно във всички дейности ориентирани към обучението през целия живот. Това е в унисон и с българската национална стратегия, която работи по посока на очакването ученето през целия живот да бъде признато и подкрепено от политиката на правителството и от всички заинтересовани страни като ръководен принцип за предлагане на образование и обучение в национален контекст.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *