Полезно

Списъкът на професиите стъпва на традициите

По своята същност Списъкът на професиите представлява систематизирана структура от наименования на професии и специалности, класифицирани в професионални направления. Цялата организация на списъка е съобразена с областите на образованието по Международната стандартна класификация (International Standard Classification of Education), както и с Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008) на Националния статистически институт.

Списък на професиите

Списъкът е основен документ за сферата на професионалното ориентиране, професионалното обучение и професионалното образование. В този смисъл, списъкът има задължителен характер за всички институции, където се извършва професионално обучение за придобиване на професионална квалификация – професионални гимназии, професионални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

Списъкът на професиите е разработен в съответствие с традициите, опита и постигнатите резултати в развитието на системата на българското професионалното образование и обучение.

Системата на професионалното образование е приобщена към стандартите на европейските страни, благодарение на което професионалните квалификации покриват критериите за международно признаване. Освен това,  при разработването на списъка са отчетени и съвременните тенденции в развитието на професионалното образование и обучение, което благоприятства за по-пълното съответствие на професионалната подготовка с потребностите на пазара на труда.

Няколко са основните принципи на изграждане на списъка на професиите за професионално образование и обучение:

  • системност – като матрица от наименования на професии, специалности и квалификации списъкът осигурява усвояването на знания и умения в определена логическа последователност;
  • последователност – класифицирането на професиите и специалностите по степен на професионална квалификация осигурява възможност на обучаемите, в зависимост от спецификата на професията, да придобиват последователно една или повече степени на професионална квалификация;
  • приемственост – списъкът отразява богатите традиции, опита и положителните резултати на българската професионално-образователна система;
  • гъвкавост – осигурява се чрез възможните комбинации за придобиване на степените на професионална квалификация ;
  • непрекъснатост – надграждането на знания , умения и професионални компетенции при придобиването на степените на професионална квалификация дава възможност на всеки, в зависимост от достигнатото ниво на професионална подготовка, да повишава непрекъснато професионалната си квалификация;
  • отвореност – списъкът е “отворена” система и при доказана необходимост и потребност от съответно професионално обучение осигурява възможност за включване както на нови професии, така и на нови специалности в рамките на дадена професия.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се разработва от НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение и се съгласува с отрасловите министерства, както и с представителните организации на национално равнище на работодателите и работниците и служителите.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *